Alla inlägg av admin

Nu blir det film om termikflaskhalsarna!

Under några år har jag, tack vare Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, haft förmånen att sammanställa ett digert material av sträckande rovfåglar, tranor och storkar – så kallade termikflyttare. Dessa stora landfåglar kan inte, som sjöfåglarna, landa på vattnet och har därför, sedan urminnes tider, korsat farliga havsområden endast på vissa utvalda platser. Inom Norden identifierades tio sådana termikflaskhalsar. Mer om rapporterna återfinns här (2019) och här (2020).

Resultaten har jag, efter bästa förmåga, försökt implementera hos berörda myndigheter. Det verkar dock som om myndigheterna hoppas att det nog ordnar sig utan att man själv behöver agera. Så varken kan eller vågar jag resonera! För fåglarnas skull – som inte kan föra sin egen talan – har jag därför bestämt mig för att sprida det viktiga budskapet med dokumentärfilmen som redskap!

Termicerande tranor (Grus grus) över den viktiga termikflaskhalsen mellan Danmark och Sverige i Norra Öresund. Foto Christer Stridh.

Ganska många av termikflaskhalsarna saknar juridiskt bindande områdesskydd, vilket tidsmässigt rimmar illa med trycket från en alltmer accelererande expansion av landets vindkraft. Fel lokaliserad vindkraft kan få förödande konsekvenser. Eftersom många av rovfåglarna är rödlistade och termikflaskhalsarna samtidigt fungerar som flyttvägar för miljontals andra fåglar, fladdermöss och insekter säkrar ett sådant skydd den biologiska mångfalden på ett kostnadseffektivt sätt!

Av dagens uppmuntrande samtal med den legendariske filmaren, regissören och fågelvännen Jan Troell, blir jag än mer övertygad om att projektet kommer att ”få vingar”! Utöver ett stort antal (i)härdiga sträckräknare – vilka berättar om ett skådespel få människor förunnats uppleva – kommer både Jan Troell och den världsberömde fågelkonstnären och sträckräknaren Lars Jonsson att medverka i filmen.

Musiken till filmen är redan klar! Den sträckräknande kompositören Gustaf Persson, Helsingborg, har specialskrivit slingor som ömsom ger lyssnaren känslan av att termicera högt upp i det blå eller glida på stela vingar till nästa hägrande termikbubbla. Smaka på kompositionstitlar som ”Ikaros”, ”Eclipse” eller ”Bird elegi”… Dessa kommer att ackompanjera stora bivråksskruvar filmade från drönare eller fjällvråkar glidande på pärlband från Finland över Norra Kvarken.

Lägger Du en slant på swishkonto 070-3708474 (märkt med namn och mail) påskyndar Du produktionen som innebär många filmtimmar, ljudupptagningar och massor av klipptid. Filmen/serien ämnas huvudsakligen produceras under 2022-2023, men tjuvstartar redan nu hösten 2021. Produktionen sker med minimal budget och alla bidrag är av högsta vikt. Hittills har Kullabygdens ornitologiska förening, Västerbottens ornitologiska förening och Umedeltats Fältstation bidragit med medel.

Avslutningsvis uppmuntrar vi Er som har fångat termicerande rovfåglar, tranor eller storkar på film i HD eller 4K att kontakta producenten/regissören. Inledningsvis prioriterar vi Skånes två flaskhalsar Falsterbo och Norra Öresund samt Norrlands enda – Norra Kvarken. Vill Du medverka på något sätt i vår film ”Nordens urgamla termikflaskhalsar” som är ämnad för såväl TV som andra kanaler – är Du välkommen att höra av Dig! Löpande information kommer fortsättningsvis att presenteras på en facebooksida med filmens namn.

Termicerande ormvråkar (Buteo buteo) inför passage av termikflaskhalsen Norra Öresund. Foto: Lars Brunkman.

ny analys accentuerar skyddsbehovet av rovfåglars termikflaskhalsar

Tack vare Marie-Claire Cronstedts Stiftelse identifierades nyligen nio viktiga flaskhalsar i Fennoskandia för elva rödlistade termikflyttande fåglar, främst rovfåglar men även vit stork och trana. Som en efterfrågad uppföljning presenteras nu ytterligare en samman­­ställning, även den finansierad av nämnda stiftelse. Den utvidgade nya rapporten avser sjutton arter rovfåglars uppträdande under flyttning i de fyra fennoskandiska länderna. Räkningarna är gjorda av tusentals ideella special­ornitologer/sträckräknare under nära ett sekel och inrapporterade till nationella databaser. Analyserna bygger på lokalspecifika sammanräknade totalsummor av alla rovfåglar samt summor för varje art separat. Noteringar för vår respektive höst särredovisas.

De 73 specialgjorda kartorna bekräftar att rovfåglarna regelbundet och uthålligt följer vissa generella flyttstråk genom Fennoskandia. En tionde flaskhals över Kattegatt via Anholt till hallandskusten har också identifierats. Under arbetets gång har framkommit att alla arter rovfåglar, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fenno­skandiskt perspektiv.

Sammantaget förstärker resultaten det akuta behovet av att fortsättningsvis inkludera rovfåglars flyttstråk i den fysiska planeringen genom att skydda flaskhalsarna. Det faktum att flaskhalsarna nyttjas av den mer erfarna, reproduktiva, delen av rovfågels­populationerna är ett mycket tungt vägande skäl att lämna dessa landskapsavsnitt fria från störande höga konstruktioner som exempelvis vindkraftsanläggningar och kraftledningar.

Rapporten finns i PDF-format (8 Mb) här:

Rekognosering inför sommaren påbörjad

Skatagrundudden – mitt i Kvarken!

Skatagrundsudden_vy_söderut

Inbjudande glänta innanför Skatagrundsudden, den sydligaste udden på Holmön.
Inbjudande glänta innanför Skatagrundudden, längst i söder på Holmön. Härifrån har man utsikt från Holmögadd, via Grossgrundets och Ängesöns västra kuster, ut över Västra Kvarkens bredaste avsnitt ned mot Holmsund, Holmöns sydvästra kust upp mot Gåsflötan, samt vidare åt nordväst via Skepparkallen till Tavastögern på Täftelandet nästan rakt västerut. Här är du verkligen mitt i Kvarken!