Kategoriarkiv: Företagsnytt

ny analys accentuerar skyddsbehovet av rovfåglars termikflaskhalsar

Tack vare Marie-Claire Cronstedts Stiftelse identifierades nyligen nio viktiga flaskhalsar i Fennoskandia för elva rödlistade termikflyttande fåglar, främst rovfåglar men även vit stork och trana. Som en efterfrågad uppföljning presenteras nu ytterligare en samman­­ställning, även den finansierad av nämnda stiftelse. Den utvidgade nya rapporten avser sjutton arter rovfåglars uppträdande under flyttning i de fyra fennoskandiska länderna. Räkningarna är gjorda av tusentals ideella special­ornitologer/sträckräknare under nära ett sekel och inrapporterade till nationella databaser. Analyserna bygger på lokalspecifika sammanräknade totalsummor av alla rovfåglar samt summor för varje art separat. Noteringar för vår respektive höst särredovisas.

De 73 specialgjorda kartorna bekräftar att rovfåglarna regelbundet och uthålligt följer vissa generella flyttstråk genom Fennoskandia. En tionde flaskhals över Kattegatt via Anholt till hallandskusten har också identifierats. Under arbetets gång har framkommit att alla arter rovfåglar, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fenno­skandiskt perspektiv.

Sammantaget förstärker resultaten det akuta behovet av att fortsättningsvis inkludera rovfåglars flyttstråk i den fysiska planeringen genom att skydda flaskhalsarna. Det faktum att flaskhalsarna nyttjas av den mer erfarna, reproduktiva, delen av rovfågels­populationerna är ett mycket tungt vägande skäl att lämna dessa landskapsavsnitt fria från störande höga konstruktioner som exempelvis vindkraftsanläggningar och kraftledningar.

Rapporten finns i PDF-format (8 Mb) här:

Rekognosering inför sommaren påbörjad

Skatagrundudden – mitt i Kvarken!

Skatagrundsudden_vy_söderut

Inbjudande glänta innanför Skatagrundsudden, den sydligaste udden på Holmön.
Inbjudande glänta innanför Skatagrundudden, längst i söder på Holmön. Härifrån har man utsikt från Holmögadd, via Grossgrundets och Ängesöns västra kuster, ut över Västra Kvarkens bredaste avsnitt ned mot Holmsund, Holmöns sydvästra kust upp mot Gåsflötan, samt vidare åt nordväst via Skepparkallen till Tavastögern på Täftelandet nästan rakt västerut. Här är du verkligen mitt i Kvarken!

 

Ombyggnaden av kajerna för nya Holmöfärjan påbörjad

Vi är många som är tacksamma och glada över att det nu är tydligt att den nya färjan Capellas premiär på Holmön närmar sig. Bilderna nedan är tagna den 4:e mars 2015 och visar virke och stålbalkar till förlängningen av kajen på fastlandssidan i Norrfjärden. När Capella börjar trafikera Holmöleden kan 160  personer åka i två passagerarsalonger fyra dubbelturer varje dag! Plus åtta bilar på bildäck och/eller någon lastbil. Mer info finns på Trafikverkets hemsida, där det även fastställs att det ”är sedan tidigare beslutat att färjan till Holmön ska förbli ett statligt ansvar”. Detta inger framtidshopp!

kajbygge1aKajbygge1bKajbygge1dKajbygge1eKajbygge1fKajbygge1gDSC_000001