ny analys accentuerar skyddsbehovet av rovfåglars termikflaskhalsar

Tack vare Marie-Claire Cronstedts Stiftelse identifierades nyligen nio viktiga flaskhalsar i Fennoskandia för elva rödlistade termikflyttande fåglar, främst rovfåglar men även vit stork och trana. Som en efterfrågad uppföljning presenteras nu ytterligare en samman­­ställning, även den finansierad av nämnda stiftelse. Den utvidgade nya rapporten avser sjutton arter rovfåglars uppträdande under flyttning i de fyra fennoskandiska länderna. Räkningarna är gjorda av tusentals ideella special­ornitologer/sträckräknare under nära ett sekel och inrapporterade till nationella databaser. Analyserna bygger på lokalspecifika sammanräknade totalsummor av alla rovfåglar samt summor för varje art separat. Noteringar för vår respektive höst särredovisas.

De 73 specialgjorda kartorna bekräftar att rovfåglarna regelbundet och uthålligt följer vissa generella flyttstråk genom Fennoskandia. En tionde flaskhals över Kattegatt via Anholt till hallandskusten har också identifierats. Under arbetets gång har framkommit att alla arter rovfåglar, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fenno­skandiskt perspektiv.

Sammantaget förstärker resultaten det akuta behovet av att fortsättningsvis inkludera rovfåglars flyttstråk i den fysiska planeringen genom att skydda flaskhalsarna. Det faktum att flaskhalsarna nyttjas av den mer erfarna, reproduktiva, delen av rovfågels­populationerna är ett mycket tungt vägande skäl att lämna dessa landskapsavsnitt fria från störande höga konstruktioner som exempelvis vindkraftsanläggningar och kraftledningar.

Rapporten finns i PDF-format (8 Mb) här: