Vox Natura satsar även på juridiken

§ Som en konsekvens av mångårigt intresse för natur- och miljörättsliga aspekter, samt för att än effektivare kunna erbjuda kompetent rådgivning, har Per investerat i en avancerad utbildning inom Mark- och miljörätt. Från och med sommaren 2019 innehar han således en examen som Filosofie magister i Rättsvetenskap med inriktning mot Mark- och miljörätt. Detta att lägga till de tidigare akademiska och fältmässiga kompetenserna.

§ Därför kan Vox Natura nu erbjuda avancerad juridisk rådgivning i frågor som rör mark- och miljörätt samt även mer allmän juridik och rättsvetenskap – i synnerhet med koppling till skog och/eller naturvård. Allt i ett övergripande syfte att försvara artdiversitet och mångfald, de små och svagas rättigheter samt övrigt inom relevant område där en städsevarande, uthållig och falkögd Rickard Rättrådig är såväl efterfrågad som väl behövd!

Som exempel på Pers juridiskt orienterade produktion hänvisas till:

Rättsanalys av svenskt flyttfågelskydd – Med betoning på områdesskydd i termikflaskhalsar samt artskydd för hotade termikflyttare” ( examensuppsats 2019)

Skogliga impediment – rättsliga styrkor och svagheter” (uppsats inom kursavsnittet markåtkomst 2019)

Fastighetsstorlekens betydelse – Hur främjas natur- och kulturmiljö vid fastighetsbildning av jord- och skogsbruksmark?” (uppsats inom fastighetsrätt 2019)

– naturens röst –